Chiếu Nhật TaTaMi Uzu

Chiếu cói Nhật TaTaMi được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu ( cây Uzu). Đây là một dòng sản phẩm Xuất Khẩu cao cấp của Cói Xanh.