Chiếu Cao Cấp Nga Sơn

Sản phẩm chiếu cói Nga Sơn được dệt 100% từ nguyên liệu cói Cói Nga Sơn, sợi cói dai, mầu xanh tự nhiên.